Παραμετρικό εύχρηστο αντλεί στοιχεία από το ισοζύγιο της λογιστικής σας ( είτε ΕΛΠ, είτε ΕΓΛΣ λογιστικό σχέδιο ) δημιουργώντας τεκμηριωμένα για όλες τις οντότητες προσαρτήματα εκθέσεις πρακτικά και οικονομικές καταστάσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: 6979009630
Online ηλεκτρονική τιμολόγηση, διαχείριση εξόδων και πληρωμών.

Αυτόματη ενημέρωση της εφαρμογής από excel , ascii ή χειρόγραφα

Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά έχετε τις οικονομικές καταστάσεις χωρίς πληκτρολόγηση αξιόπιστα και τεκμηριωμένα για όλες τις οντότητες.

 

 • Αυτόνομη εφαρμογή (dotnet - όχι excel αρχείο ) που παράγει τις οικονομικές καταστάσεις είτε με τον παλιό τρόπο του Ν.2190 είτε κατά ΕΛΠ.
 • Εγγραφές κλεισίματος ( είτε ως ΕΓΛΣ λογιστικό σχέδιο είτε ως ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο ).
 • Αναφορές τεκμηριώσεις για ανάλυση πως προέκυψαν τα ποσά.
 • Δυνατότητα καταχώρησης εγγραφών σε ημερολόγιο για καταχώρηση εγγραφών προσαρμογής ( Αναβαλλόμενη φορολογία ).
 • Δυνατότητα δημιουργίας του δικού σας προσαρμοσμένου λογιστικού σχεδίου για την δική σας προσαρμογή στις ανάγκες της εταιρείας σας.
 • Δυνατότητα πλήρης παραμετροποίησης όλου του λογιστικού σχεδίου και προσαρμογή στις ανάγκες της εταιρείας σας.
 • Χωρίς πρόσθετες χρεώσεις διατίθεται με usb κλειδί ώστε να μπορεί να λειτουργεί χωρίς κωδικούς σε διαφορετικούς υπολογιστές.
 • Αυτόματη προβολή μηνυμάτων που βοηθούν τον χρήστη κατά την κατάρτιση του ισολογισμού. ( π.χ. Προσοχή δεν έχουν υπολογιστεί αποσβέσεις. ή Προσοχή βρέθηκαν αξίες σε λογαριασμούς του 86 )
 • Αυτόματη δυνατότητα αναβαθμίσεων μέσω internet με κωδικούς του λογιστή.

 • Επικοινωνήστε μαζί μας ( τηλ. 6979009630 )

Πλήθος αναφορών που παράγονται σε word ή excel για τυχόν πρόσθετη επεξεργασία 

Με ένα κλικ έχετε έτοιμες τις αναφορές χωρίς πρόσθετες επεξεργασίες όπως διαγραφή κενών γραμμών.

 

 

Οι καταστάσεις που δημιουργεί αυτόματα η εφαρμογή είναι :


 • σε ( Αγγλικά, Ελληνικά και Γερμανικά )
 • Β.1.1 και Β.1.2: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
 • Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
 • Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Β.3: Κατάσταση Mεταβολής Καθαρής Θέσης
 • Β.4: Κατάσταση Χρηματοροών – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος) 
 • Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων 
 • Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
 • Εγγραφές κλεισίματος και με τα δύο ισοζύγια ( και με λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ και με λογιστικό σχέδιο Ε.Γ.Λ.Σ. )
 • Ημερολόγιο εγγραφών προσαρμογής ( για τις εγγραφές αναβαλλόμενης φορολογίας )
 • Ισοζύγιο Μετάβασης ( για τις εγγραφές αναβαλλόμενης φορολογίας )
 • Προσάρτημα για πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και πολύ μεγάλες οντότητες ( Αυτόματη ενημέρωση με προτάσεις και αξίες σε word αρχείο σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4308/14 )
 • Αναλυτικό προσάρτημα με περιεχόμενα και πίνακες για τα οικονομικά στοιχεία του Ισολογισμού.
 • Έκθεση και Πρακτικά της οντότητας με ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ γραφήματα και ανάλυση για την πορεία της εταιρείας.

Οι αναφορές αυτόματα αρχειοθετούνται στη βιβλιοθήκη εγγράφων ή μπορούν δυναμικά να δημιουργηθούν από την αρχή καθώς λαμβάνουν στοιχεία από το ισοζύγιο της εταιρείας. Δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία καθώς διαγράφονται αυτόματα οι κενές μηδενικές γραμμές είτε αφορά excel ή word αναφορά.

Επικοινωνήστε μαζί μας ( τηλ. 6979009630 )

 

 

 

 

Προσάρτημα - Έκθεση διαχείρισης - Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 • Δημιουργία συνοπτικού ή αναλυτικού προσαρτήματος με περιεχόμενα και δημιουργία όλων των κειμένων, ενσωμάτωση των οικονομικών καταστάσεων και ανάλυση σε πίνακες του κάθε κονδυλίου στον Ισολογισμό.
 • Τα κείμενα που δημιουργούνται αλλάζουν δυναμικά σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία. Επίσης ενημερώνονται όλα τα οικονομικά στοιχεία π.χ. πίνακας παγίων σε κλειόμενη και προηγούμενη χρήση
 • Δυναμικά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΕΜΗ δημιουργούνται η Έκθεση διαχείρησης και το Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
 • Ενσωματώνονται τα οικονομικά στοιχεία και δημιουργείτε ανάλυση αριθμοδεικτών με γραφήματα και σχόλια επί των αποτελεσμάτων.
 • Με ένα κλικ έχετε συμπληρωμένη την δήλωση εισοδήματος ( Έντυπο Ν και Ε3 ) της εταιρείας λαμβάνοντας τα οικονομικά στοιχεία από το ισοζύγιο και τις οικονομικές καταστάσεις

 • Η τιμή αγοράς της εφαρμογής για Λογιστές - Λογιστικά γραφεία ( 280€ μικτό ποσό και ένα μήνα δωρεάν αναβαθμίσεις ). Το ετήσιο κόστος (12 μηνών) αναβαθμίσεων ανέρχεται στο μικτό ποσό 60€.

  Η τιμή αγοράς της εφαρμογής για Εταιρείες (360€ μικτό ποσό και ένα μήνα δωρεάν αναβαθμίσεις ). Το ετήσιο κόστος (12 μηνών) αναβαθμίσεων ανέρχεται στο μικτό ποσό 60€.

   

  Επικοινωνήστε μαζί μας ( τηλ. 6979009630 )
© 2018. KARPODINIS SOFTWARE A.E.